Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.) (dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multimoto Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul.Handlowa 2, nr REGON: 690491963, NIP:813-24-87-457 reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 35-103 Rzeszów; ul. Handlowa 2, bezpośrednio pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr 17 850 41 96 bądź przy pomocy poczty e- mail na adres: skp@multimoto.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 pkt. 1 lit. b tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub/i
art. 6 pkt. 1 lit. c tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych
art. 6 pkt. 1 lit. f tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Multimoto Sp. z o.o. polegają na realizacji celów sprzedaży towarów i świadczenia usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadniony interes oraz podmioty, które wykażą niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia ciążącego na nich obowiązku prawnego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, realizacji umów oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawa: dostępu do danych osobowych oraz ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym poinformowania przez administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.
Administrator danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie komputerowym.
Ma Pani/Pan prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.